Pvb nn jonah lotan dating site

De IP-codering op elektrische apparaten is een aanduiding voor de mate van beveiliging van de constructie van elektrische of elektronische apparatuur tegen eigen schade door gebruik in "vijandige omgevingen" en tegen eventueel gevaar voor de gebruiker." Zie verder bij Wikipedia.Een voorbeeld is de IP25 beschermingsgraad voor bepaalde elektrische warmwatertoestellen."Netherlands Pavement Consultants" (afkomstig van de Hollandse betongroep HBG; NPC was opgericht in 1984 uit een samenvoeging van de wegmeetdienst van Hollandse Wegenbouw Zanen HWZ en Pavement Management Consultants PMC van Shell); de naam KOAC-NPC dateert van 2004; "sinds 2013 is KOAC als een zelfstandige divisie onderdeel van KIWA N. en per februari 2017 werkt KOAC-NPC onder de naam Kiwa KOAC" oorspronkelijk Keuring en Onderzoek voor Materialen in Openbare werken: het keuringsinstituut voor producten, processen, systemen en diensten in de bouw (de volledige naam wordt al lange tijd niet meer gebruikt, maar simpelweg KOMO) KPI's zijn Kritieke Prestatie-Indicatoren (ook, soms: Kritische Prestatie-Indicatoren), in het Engels: Key Performance Indicators; KPI's zijn variabelen om de prestaties van bedrijven te achterhalen, te beoordelen en, indien mogelijk, te meten; KPI's werken op verschillende niveaus in de organisatie en moeten voldoen aan de SMART-filosofie Laagcalorisch gas, dat wil zeggen (aard)gas dat per m3 relatief weinig energie kan leveren, namelijk met een bovenwaarde tussen 9,5 k Wh/m3 en 10,7 k Wh/m3; het Nederlandse aardgas van de grote gasvelden is L-gas; cv-ketels zijn hierop ingesteld; van hoogcalorisch gas (H-gas) kan door toevoegen van stikstof L-gas gemaakt worden (verg.

dan de oude term "stedenbouwkunde" aangaf, waarschijnlijk omdat na 2008 wel geld beschikbaar is voor "milieu" en "watermanagement")Multi-Functional Plate, een plaatmateriaal gebaseerd op hout: houtresten (soort wat dikkere houtkrullen) worden met melamine gemengd en samengedrukt tot een plaat (toegepast als vloerplaten en soms wandplaten) Maatschappelijk Gebonden Eigendom (vergelijkbaar met MVE); MGE "is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector.Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor groot onderhoud.n ZEB (nearly Zero Energy Building)Nieuwe Sleutel Projecten; "de Nieuwe Sleutelprojecten zijn integrale stedelijke projecten op en rond de stations Amsterdam-Zuid/WTC, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Arnhem Centraal en Breda Centraal" (in verband met de ooit verwachte hogesnelheidstreinen) Nederlands Woning Waarde Instituut, een validatie-instituut erkend door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (zie NHG en STen V); "Het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI, valideert (keurt) rapporten van woningtaxaties van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld." nearly Zero Energy Building, een gebouw dat bijna geen energie behoeft van energieleveranciers zoals het gas- en elektriciteitsbedrijf (zie Zero Energy Building ZEB, in het Nederlands soms Bijna Energie Neutraal Gebouw BENG genoemd); verg. tapijtgabrieken, data centers, chemische fabrieken (die geen brandbaar materiaal produceren), OH4 (OH Special? katoenfabrieken, film- en televisiestudio's, chemische fabrieken (die brandbaar materiaal produceren); zie veentueel Brandpreventieforum Ontwerp Trac Besluit, n van de stappen bij de aanleg van wegen (alle stappen zijn in volgorde: Startbeslissing, Verkenning, Voorkeursbeslissing, Ontwerptracbesluit (OTB), Tracbesluit (TB), Realisatie, Evaluatie en opleveringstoets) Permanente Beroeps Ontwikkeling, dat wil zeggen nascholing en bijscholing in het betreffende vakgebied; sommige beroepsgroepen kennen een (vrijwillig of verplicht) aantal na- of bijscholingsuren per jaar, bijvoorbeeld artsen en architecten; die gevolgde scholingsuren worden PBO-uren genoemd (soms is er een minimale eis en een gewenste eis, respectievelijk bijvoorbeeld 16 en 30 uren)voorziening voor o.m.NOM (nul op de meter); LET OP: n ZEB staat helaas soms ook voor net Zero Energy Building, een gebouw dat netto geen energie "van buiten" nodig heeft (zo'n gebouw kan wel of niet op het elektriciteitsnet zijn aangesloten; wanneer het niet eraan verbonden is, noemen we het meestal simpelweg ZEB; wanneer het wel aan het elektriciteitsnet is aangesloten, kan er stroom worden afgenomen en stroom worden geleverd, met minimaal per jaar een netto gebruik van nul) Ordinary Hazard in verschillende risicoklassen; "gebruiksfuncties waarin brandbare materialen met een gemiddelde vuurbelasting en een gemiddelde brandbaarheid wordt verwerkt of gefabriceerd"; Ordinary Hazard is dus een soort een klasseaanduiding en wordt bijvoorbeeld toegepast bij sprinklerinstallaties; hoe hoger het getal, hoe groter het risico dus hoe meer rekening er moet worden gehouden met het bestrijden van brand/vuur; OH1 o.m. elektrisch koken (om twee elektrische groepen van de meterkast in 1 stekker te verenigen; is geen echte afkorting maar een vroegere handelsnaam, zie Perilex; verg.International Phytosanitary Measure; ISPM is een markering van houten verpakkingen; "in de wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden"; een voorbeeld: een etiket met "NL 000 HT" met NL als ISO landcode, 000 een drie-cijferig registratienummer van de behandelaar en HT de behandelingswijze Heat Treatment aangeeft; zie Stichting Markering Houten Verpakkingen SMHV oorspronkelijk Keurings Instituut voor Waterleiding Artikelen, een organisatie voor hooggekwalificeerde certificering in tal van sectoren (de volledige naam wordt al lange tijd niet meer gebruikt, maar simpelweg Kiwa); verg.

Kema, TNO, TV Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond; de KNOB treedt naar voren als de landelijke vereniging ter bevordering van de kennis van architectuur- en bouwgeschiedenis, archeologie, cultuurlandschap en monumenten Oorspronkelijk stichting "Keuring, Onderzoek en Advies in de Civiele techniek" (afkomstig uit de drie regionale laboratoria Noordelijk, Oostelijk en Zuidelijk Wegenbouwlaboratorium, samengevoegd in 1992) resp.

Io E); het risico van Io T is dat bij uitval van (een deel van) internet of bepaalde software voor een wereldwijde storing kan zorgen (de keten is zo sterk als de zwakste schakel; een dergelijke, soms wereldwijde fout kan ontstaan door een vergissing of moedwillig); omdat steeds meer apparaten en programma's aan internet worden gekoppeld en men vaak de standaardwachtwoorden niet wijzigt, wordt de kans steeds groter dat de firmware / software van brandalarmen, tunnels, elektriciteitsvoorzieningen e.d.

door ciminele hackers worden aangestuurd "International Protection Rating, ook soms Ingress Protection.

*) (klik hier voor Amerikaans Engelse bouw-afkortingen en hier voor Franse termen en afkortingen in de bouw en hier voor een paar Duitse termen en afkortingen in de bouw) De volgende lijst geeft een aantal afkortingen die in de bouwwereld worden gebruikt, bijvoorbeeld op bouwtekeningen. Eventuele punten in afkortingen zijn veelal weggelaten.

Een afkorting als k-waarde staat redelijk voorin bij de de letter K (dus niet beginnend met "KW"), maar R-waarde wordt als "RC" beschouwd.

Het woord 'Gebonden' verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen.